കാസറഗോഡ്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ജനസഹായകേന്ദ്രം ജില്ലാ മാനേജർമാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. വിശദമായ ബയോഡാറ്റകൾ janasahayakendram@gmail.com ലേക്ക് ഫോർവേർഡ് ചെയ്യുക.     കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജനസഹായകേന്ദ്രത്തിന്‌ കീഴിൽ ഫീൾഡ് ഓഫീസർമാരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ജനസഹായകേന്ദ്രം ഹെഡ്‌ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

Digital Payment

Ads Here

SPICE