ജനസഹായ കേന്ദ്രം 
കലഞ്ഞൂര്‍ പി.ഒ, പത്തനംതിട്ട (ജില്ല) കേരളം, PIN. 689694
UAN Reg No. KL06D0003159,Service No. PTM/TC/224
Mail id: janasahayakendram@gmail.com
www.janasahayakendram.in